Audio- ja videoproduktsioon (PÜG)

Õpilased saavad põhiteadmised audiovisuaalse meedia olemusest, selle mõjust vaatajale, kuulajale, tarbijale. Lisaks antakse ülevaade ka sellest, kuidas filmid valmivad. Selleks kasutatakse visuaalset õppematerjali, väljasõite ja praktilisi tegevusi. Huvikoolil on kaasaegsed tehnilised vahendid ja stuudio. Kolmeaastase õppe läbinud noor saab ettevalmistuse edasiõppeks meediasuunal kõrgkoolis.

TEGEVUSED

 • Õppetöö toimub läbi erinevate ülesannete lahendamise ja meeskondlike projektide.
 • Tundides uuritakse pilte ja helisid, nutiseadmeid, kaameraid, valgust ja helitehnikat.
 • Toimuvad erinevad kohtumised omaala spetsialistidega (operaatorid, režissöörid, fotograafid jne). Võimalusel korraldatakse külastusi erinevatesse asutustesse (Telemaja, BFM, teater, kino, eraettevõtjaid jne).
 • Antakse ülevaade erinevatest filmižanritest ja ülesannetest mida filmide tegijad täidavad.
 • Jäädvustatakse koolisündmusi – filmitakse ja monteeritakse ning õpitakse, kuidas on tehtud lühifilm, uudis, reklaam, õppefilm ja intervjuu.
 • Omandatakse põhiteadmised filmitootmise protsessist ning põhiteadmised operaatoritööst ja montaažist.

Lisaväärtus

 • Tehaksepalju praktilisi töid (intervjuude,uudiste, reklaamide jms tegemine).
 • Praktiliste tööde käigus omandatakse oskusi nii heli kui ka kaadrite montaažiks, kasutades lihtsamaid filmimonteerimise programme.
 • Tehtud tööd laetakse  selleks loodud temaatilisse youtube’i kanalisse.
 • Edasiõppimise jätkamiseks luuakse portfoolio tehtud töödest.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 10 -12. kl (koostöös Pärnu Ühisgümnaasiumiga)
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 21.60€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Jüri Looring

jyri.looring@pernova.ee

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Uuendusliku noorsootöö mudel 2 „Telekommunikatsiooni ning valgustehnika õpe haridusasutuste koostöös“ väljatöötamine ja rakendamine on Pärnu KOV koostöögrupi tegevuste üks osa.

 • Programmi kestvus: 12.12.2018-11.12.2020
 • Maksumus: 95 160 eurot, millest kirjeldatud mudeli elluviimiseks 13 845 eurot.
 • Mudeli eesmärk: toetada Pärnumaa noorte meediasuuna õpet läbi formaal- ja mitteformaalhariduse lõimingu. 2019/20 õa rakendatakse Pärnu Ühisgümnaasiumi (edaspidi PÜ) 30-le meediasuuna õpilasele audio- ja videoproduktsiooni praktilist õpet koostöös Pernova Hariduskeskusega (edaspidi Pernova HK). 2018/19 õa PÜ meedia õppemooduli läbinud 16- 19 aastastele õpilastele ja Pärnu meediahuvilistel noortele pakutakse võimalust jätkata meediaga süvitsi tegelemist Pernova Hariduskeskuse audio- ja videoproduktsiooni huviringis.
 • Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.
 • Tulemus: Rohkem Pärnu noori on kaasatud noorsootöösse. Pärnusse on kavas nelja innovaatilise noorsootöö mudeli väljatöötamise ja rakendamise kaudu luua 12 uut noorsootöö võimalust. Mudel 2: koostöös PÜ ja Pernova HK (sh koostööpartnereid meedia erialalt) on rakendatud meediasuuna ühine õpikeskkond.
 • Projekti „ Telekommunikatsiooni ning valgustehnika õpe haridusasutuste koostöös“ toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
 • Õppeklassi  õppevahendite kaasrahastus ENTK projekt Varaait vol 13 “Audio- ja videoproduktsiooni huviringi loomine”. Eesmärgiga arendada välja uus „Audio­ ja videoproduktsiooni“ huviringid 7­-12 kl õpilastele ja nende arengut toetavad praktilised õppeprogrammid, koostöös Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu LV haridus­ ja kultuuriosakonna ja kahe IKT tegutseva organisatsiooniga. Läbi huviringi ja integreeritud õppe arendatakse, motiveeritakse ning toetatakse andekaid ja õpihimulisi noori. Andes neile võimaluse praktiliste oskuste omandamiseks, saades see läbi laiapõhjalisemaid algteadmisi filmikeelest ning audio­ ja videoproduktsioonist, kui filmiliku mõtlemise alusest.

https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/el_sotsiaalfond_vertikaalne.jpg

 

          Pildiotsingu pärnu linnalogo tulemus    Pildiotsingu haridus ja teadusministeerium logo tulemus

Pildid ja videod