Loovuse sõbrad (keelekümblus)

Õppetöö sisu

Loovuse sõprade huviring on mõeldud teise kodukeelega tehnikahuvilistele õpilastele 1-4. klass. Huviringis meisterdame, leiutame, joonistame, voolime ning õpime tundma erinevaid tehnikaid ja materjale. Kasutame improvisatsiooni- ja draamaõppemeetodeid, mida toetavad füüsiliste, hääleliste ning sõnaliste eneseväljendusoskuste katsetamine ja arendamine eesti keeles. Huviringiteemade valikul arvestatakse õpilaste huvidega, ea- ja jõukohasusega.

Oma tegevustes pöörame suurt tähelepanu sotsiaalsete ja individuaalsete oskuste arendamisele. Õppetöö toimub läbi aktiivõppe meetodite, kasutatakse interaktiivseid ja näitlikke õppevahendeid, lihtsaid sõnu ja lausekombinatsioone.

Tegevused

 • Edendab suulist eneseväljendusoskust läbi loovtegevuste ja mängude.
 • Arendab loovat suhtlemist, ettevõtlikkust ja ise hakkama saamise võimet.
 • Arendab loovat mõtlemist läbi  käeliste tegevuste  – taaskasutatavatest materjalidest erinevates tehnikates tegelaste ja esemete meisterdamine.
 • Kinnistab teadmisi läbi õppefilmide, kunstiliste ja käeliste tegevuste.

Lisaväärtus

 • Õpe toetab üldhariduskooli keelekümblusõpet.
 • Läbi huvi pakkuvate aktiivõppetegevuste arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, esinemis- ja eneseväljendusoskus eesti keeles.
 • Laps õpib hindama ja väärtustama teisi inimesi sellisena nagu nad on loodud.
 • Toetab füüsilise keha arengut, tunnetust läbi loovmuusika ja –liikumise.
 • Laps oskab genereerida ideid ja otsida neile sobivaid lahendusi.

Lisainfo

 • Vanuserühm: 1.-3. kl (võtame vastu  õpilasi 4. klassist)
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 10.- € kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

Info ja registreerimine

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA

Kaidi Kvatš (keelekümblusõpetaja) +372 5551 9144
kaidi.kvats@pernova.ee