Ermistu

Ermistu järv seljakotis/loodusõpetus

Ermistu järv asub Pärnumaal Tõstamaa vallas. “Ermistu järv seljakotis”on aktiiv-ja uurimisõppele suunatud õppeprogramm, mille käigus pakutakse üppekäike, praktilist tegevust, aktiivõpet ja iseseisvat tööd. Süvendab loodus-keskkonna-ja kodanikuharidust.

Sobib kooligrupile alates 6 klassist või täiskasvanutele (kohandatav vastavalt osalejate vanusele). Maksimaalne osalejate arv on 30.

Programmi läbinu:

  • on uurinud järve elus ja eluta looduse tegureid ja nendevahelisi seoseid ning järve ökosüsteemi
  • taimede ja loomade kohanemist einevates keskkondades
  • teab, mis on bioloogiline mitmekesisus ja oskab anda Ermistu järve näitel esmase hinnagu
  • oskab anda hinnangut inimtegevuse mõjust Ermistu järve taimestikule ja loomastikule.

Harjutatakse rühmatööd ja oskust ennast teostada, toimida teadlikult ja vastutustundlikult ning  järgida erinevate keskkondade reegleid: teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.

Suureneb suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme.

Programmi pikkus 4×45 min, läbiviimise aeg sept-okt ja mai. Grupp jagatakse rühmadeks ja rühmade tegevused vahelduvad. Programm algab parvesõiduga ja lõpeb õpiringiga paadikuuris.

Programmi hind on 340 eurot+transport (soovi korral vahendame teenusepakkujat)

Info ja tellimine: +372 55510207 või admin@pernova.ee

Translate »