Pernova Hariduskeskuse kodukord

 1. Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppelaagrina.
 2. Õppetöö nädal on viiepäevane, millest ühe rühma tunnid toimuvad üks või kaks korda nädalas.
 3. Koolimaja uks avatakse kell 8.00 ja suletakse peale õppetundide lõppu, aga mitte varem kui 17.00 ( v.a päevadel kui seadusest tulenevalt või vastavalt direktori käskkirjale on määratud teisiti).
 4. Õppetöö algab eri õpperühmades eri aegadel, vastavalt tunniplaanile. 5. Kooli kodukorra täitmine on kohustuslik kõigile kooli töötajatele ja õpilastele.

Käitumine koolis

 1. Õpetaja alustab ja lõpetab tunni
 2. Õpilane viibib õppetunni ajal õppetunnis ning osaleb aktiivselt õppetöös.
 3. Kõik õpetajad, õpilased ja kooli töötajad austavad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav.
 4. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja, probleemid lahendatakse väljaspool õppetunni aega, vajadusel pöördutakse direktsiooni poole.
 5. Iga õpilane ja kooli töötaja kannab hoolt puhtuse ning korra eest kõigis kooli ruumides.
 6. Kooli territooriumil ei suitsetata, ei tarbita alkoholi ega psühhotroopseid aineid.

Hindamine

 1. Õpilaste hindamine on kehtestatud Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppekorralduseeskirjas.
 2. Rühmajuht tutvustab õpilastele kehtivat hindamise korda õppeaasta esimeses tunnis.
 3. Vastava õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi ning hindamise kriteeriumid teeb iga mooduli algul õpilastele teatavaks aineõpetaja.
 4. Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase õppetöö edukuse kohta rühmajuhilt ja aineõpetajalt.

Koolist puudumine

 1. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta, kuna kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse. Kui kooli töötaja või õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab ta sellest vastavalt direktsiooni või aineõpetajat.
 2. Lapsevanem teavitab kooli, kui õpilane ei osale ajutiselt õppetöös või soovib õpingud lõpetada.
 3. Õpilaste puudumised fikseerib aineõpetaja ringipäevikus.

Kooli vara

 1. Kõik õpilased ja kooli töötajad kannavad vastutust kooli vahenditest soetatud ja nende kasutusse antud vara (k.a. seinad, mööbel) otstarbekohase kasutamise eest.
 2. Kooli õpikud, raamatud ja muud tema kasutusse antud õppevahendid tagastab õpilane õppeaasta lõppedes või koolist lahkumisel.
 3. Kooli vara tahtliku rikkumise korral korvab süüdlane (õpilasel lapsevanem) tekitatud kahju

Kooli kodukorra täitmine on kohustuslik kõikidele kooli töötajatele ja õpilastele.

LÄBI ARUTATUD JA KINNITATUD Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppenõukogus

Translate »