Maa päästmiseks on kõige olulisem kohustus harida”  Sir Peter Scott, WWF asutaja

 

Pernova Hariduskeskus rajab „SMARTPARK“ kliimahariduse näidisala, taastuvenergial (päike ja tuul) töötava õuesõppe klassi ja töötab välja kliimamuutuste õppeprogrammid koolidele ja teistele sihtgruppidele. Paigaldab side- ja liikuvate nutiseadmete ning e-tehnika laadimisjaama. Rajab soojussaare mõju vähendamiseks haljastust ja suurendab liigirikkust õuealal koos sadevee kogumissüsteemiga. Viib välisvalgustuse üle päikeseenergiale.

 

Projekti “Pernova kliimahariduse näidisala SMARTPARK loomine” rahastab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism 2014-2021 programm „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine.

 

PROJEKTI EESMÄRK

 

ÖKO HARIDUSRUUMI RAJAMINE JA TEADLIKKUSE TÕSTMINE

Eesmärk on luua taristu ja täiendada Pernova Hariduskeskuse keskkonna valdkonna võimekust kliimamuutuste alase õppe pakkumisega üldhariduskoolide õpilastele, omavalitsusametnikele ja Loodusmaja külastajatele. Õppeprogrammide rakendamine vajab taristu kaasajastamist, investeeringuid kasutajasõbralikesse lahendustesse. Keskuse eesmärk on olla Pärnu linnas kõigile suunatud keskkonnahariduse suunamudija ning valdkondlike arengute ja arenduste toetaja. Antud projekti raames oleme valmis tegema uut arenguhüpet teadlikuma uue põlvkonna suunas. Seda käsikäes loodava Pärnu linna kliima- ja arengukava ning Pernova arengusuundade valguses.

 

TEADUSPÕHINE ÕPPEMATERJAL

Kliimamuutuste õppeprogrammide elluviimiseks on vaja kasutusele võtta Euroopa Liidus koostatud juhendmaterjale, näiteks värske, 2022 aasta aprillis ilmunud juhendmaterjal koolidele. Nimeks on tõlkes “Kliimamuutused ja maa”: Koostaja Office for Climate Education {OCE), Pariis, aprill 2022. Autorid tulevad kevadel koolitama ja on andnud loa tõlkimiseks.

 

KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTE VÄHENDAMINE

Eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, et kaasa aidata globaalne soojenemise pidurdumisele.

 

ELUKESKKONNA PARANDAMINE

Soojussaared mõju vähendamisega saab parandada inimeste elukeskkonda, kasutades looduspõhised lahendusi haljastuse rajamise näol. Pernova Loodusmaja õueala uuendamine juhindudes Tervendava Aia põhimõtetest ja Pernova Hariduskeskuse eesmärkidest.

 

TULEMUSED

  • Pernova Loodusmaja hoovialal on valminud kliimahariduse näidisala – SMARTPARK ja taastuvenergia taristul keskkonna ja kliimamuutuste väliõppeklass. Vertikaaltuulikuid ja salvestusseadmetega päikesepaneele reaalajas monitoorimise võimalusega.
  • Paigaldatud on seadmed nutiseadmete- ja elektri liikumisvahendite laadimiseks.
  • Loodusmaja ümbruse valgustus on üle viidud päikeseenergiale.
  • Välja on töötatud kliimamuutuste õppeprogrammid. Pernova Hariduskeskusel on võimekus koolitada üldhariduskoolide õpilasi, õpetajaid ja omavalitsuste ametnikke.
  • Pernova Loodusmaja juures on rajatud soojasaare piiride vähendamiseks kõrghaljastuse vöönd puude sõbralikke istutamise meetodeid kasutades.
  • Välja on ehitatud sadevee koondamise lahendused ja lõpetatud joogivee kasutamine kastmiseks.

 

 

VIITED