VISIOON

Pernova on Eestis ja rahvusvaheliselt tuntud uuenduslik loodus-, tehnoloogia- ja tehnikavaldkonda lõimiv teedrajav hariduskeskus, mis kujundab jätkusuutlikku mõtteviisi ja keskkonnateadlikku käitumist.

MISSIOON

Toetada haritud ja keskkonnateadlike ühiskonnaliikmete kujunemist, luues mitmekülgse formaal- ja mitteformaalhariduse omandamise võimalused loodus-, tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnas. Innustada huvihariduse baasil omandama erialast rakenduslikku või akadeemilist haridust ning kujundada valmisolekut elukestvaks õppeks.

 

Kuulumine organisatsioonidesse: