Sügisel 2021 liitus Pernova Hariduskeskus rahvusvahelise haridusprogrammiga “Roheline kool”, mille sisuks on õpilaste ja kogukonna kaasamine keskkonnateemalistesse aruteludesse ning tegevustesse.
Roheline kool on tuntuim ülemaailmne haridusasutustele mõeldud keskkonnaharidusprogramm, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-Schools Global. Eestis koordineerib programmi tegevusi Tartu loodusmaja.
Programmi eesmärgiks on keskkonnahoidlike tegevuste rakendamine õppeasutuse igapäevaelus ning vastutustundlike, keskkonda väärtustavate hoiakute kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste seas.

Programmi fookuses on lapsed ja noored, sest just nemad on meediast, sotsiaalmeediast ja seal levivast valeinfost kõige rohkem mõjutatavad. Keskkonnateemadega kursis olevad noored oskavad tulevikus teha oma elus teadlikumaid valikuid ning ühiskondlikes aruteludes kaasa rääkida.
Rohelise kooli eesmärgid sobivad hästi kokku Pernova Hariduskeskuse sihtidega, milleks on muuhulgas õpilaste iseseisvuse, omaalgatuse ning loodus- ja keskkonnasäästlikku mõtte- ja eluviisi kujundamine.

Rohelise kooliga seoses on sel aastal hariduskeskuse kõigis kolmes majas fookusteemaks prügimajandus: soovime jäätmeteket vähendada, prügi liigiti koguda ning seda rohkem taaskasutusse suunata.
Tehnika- ja motomajas keskendutakse lisaks tervise- ja heaoluteemadele, tehnika- ja loodusmajas võetakse fookusesse elurikkus ja loodus ning loodusmajas õueala.
Plaanis on neil teemadel korraldada huviringide õpilastele ühiseid seminare ja töötubasid, kus praktiliste tööde või rühmaarutelude käigus töötatakse välja Pernova hariduskeskuse keskkonnapõhimõtted. Õpilased saavad teadmisi jäätmekäitlusest, loodus- ja maavaradest, tervislikust toidust, liikumisest, elurikkusest läbi mere ja rannaniidu ökosüsteemide jne. Praktiliste tegevustena saavad õpilased kevadel loodusmaja juurde rajada oma peenraid, ehitada putukahotelli, osaleda tiigi ja ranna koristustalgutel jne.
Kaasame oma programmidesse ja üritustesse võimalikult palju linnarahvast, et loodust säästvaid väärtusi kogukonnas levitada.

Kevadeks 2022 loodame saada programmi rohelise lipu tiitli, mis näitab, et õppeasutus on teinud keskkonnaülevaatuse, koostanud tegevuskava erinevate valdkondade parendamiseks ning tegeleb aktiivselt nende eesmärkide suunas liikumisega.

Teise põneva algatusena soovib Pernova Hariduskeskus sel aastal liituda UNESCO ühendkoolide võrgustikuga (UNESCO Associated Schools Network). Tegu on samuti rahvusvahelise, 1953. aastast alanud programmiga, kuhu kuuluvad koolid (üle 11 000 õppeasutuse 181 riigist) lähtuvad UNESCO ja ÜRO põhikirja kesksetest väärtustest ja põhimõtetest.

Ühendkoolid annavad oma tegevuste kaudu hoogu parema ja jätkusuutlikuma maailma loomisele, viivad ellu uuenduslikke pilootprojekte ning panustavad kestlikku arengut ja maailmakodanikuks kasvamist toetavasse haridusse.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega.

Pernova Hariduskeskusesse toob võrgustikuga liitumine kaasa mitmeid uusi koolitusi ja ettevõtmisi huviringide õpilastele ja õpetajatele. Sel õppeaastal on fookuses Maa ökosüsteemi, ookeani ja mereressursside ning säästva tootmise ja tarbimise teemad – näiteks osaleme kevadvaatluste programmis , mis keskendub jõe, mere ja ranniku ökosüsteemide heaolu uurimisele. Kestliku arengu eesmärkidega On võimalus tutvuda siin – KAE