Lasteaedade õppeprogrammid on loodud eelkoooliealistele lastele ehk õppeprogrammi ootame osalema 6-7 aastaseid lapsi.

Eelkool
PÕK, murakamärgis

Õppemäng „Otsime suve“ – suve tunnuste märkamine ja kirjeldamine, loodusnähtuste ja looduses esinevate looma-, seene- ja taimeliikide vaatlemine, ülesanded binokli ja luubiga;

Loe edasi

Eelkool
PÕK, murakamärgis

Õppemäng „Sügis – loodus valmistub talveks“ – sügise tunnuste märkamine ja kirjeldamine, loodusnähtuste ja looduses esinevate looma-, seene- ja taimeliikide vaatlemine, ülesanded binokli ja luubiga;

Loe edasi

Eelkool
PÕK, murakamärgis

Õpperetk Tammiste matkarajal – vastavalt aastaajale looduse vaatlemine, uurimine ja looduses esinevate looma- ja/ või taime- liikide vaatlemine, ülesanded binokli ja luubiga;

Loe edasi

Eelkool
PÕK, murakamärgis

Õpperetk Pärnu Rannapargis – otsimine, vaatlemine ja uurimine, pargis esinevate looma- ja taimeliikide vaatlemine ja võrdle- mine metsa elukeskkonnaga, ülesanded binokli ja luubiga;

Loe edasi

Eelkool
PÕK, murakamärgis

Õpperetk Pärnu rannaniidu laudteel ja mererannas – otsimine, vaatlemine (luup, binokkel, vaatlustoru) ja uurimine, kes seal elavad ja kuidas inimtegevus mõjutab nende elukeskkonda;

Loe edasi

Eelkool
PÕK, murakamärgis

Tutvutakse läbi tunnetuslike mängude, õppefilmi, helide kuulamise ja topiste vaatluse Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega;

Loe edasi

Eelkool
PÕK, murakamärgis

Läbi mänguliste tegevuste selgitatakse, kuidas ja miks kasvab seemnest taim. Iga laps paneb kasvama seemnest taime ja jälgib selle eluringi, mille läbi saab kogemuse taime eluringist

Loe edasi

Eelkool
PÕK, murakamärgis

Pernova Loodusmaja põnevas planetaariumis ja klassiruumis uuritakse päikesesüsteemi planeete, miks on meie koduplaneedil Maa elu võimalik ja milline roll on selles inimesel;

Loe edasi

1.-3. klass
PÕK, murakamärgis

Metsloomade ja nende eluviisidega tutvumine, uurime Loodusmaja topiste kogu, leiame erinevusi ja sarnasusi, kuulame loomade hääli;

Loe edasi

Soovituslik 2. klass
PÕK, murakamärgis

Ilma vaatlemine, mõõteriistadega ilmaelementide mõõtmine ja tulemuste võrdlemine Riigi Ilmateenistuse andmetega;

Loe edasi

Soovituslik 3. klass
PÕK, murakamärgis

Erinevate kaarditüüpide tutvustus, mõisted, mõõtkava, kaardi legend, ilmakaarte määramine kompassiga, orienteerumine kaardi abil, vahemaade mõõtmine ja teisendamine;

Loe edasi

1.-3. klass
PÕK, murakamärgis

Inimese siseehitusega tutvumine, elutingimused tehiskeskkonnas. Inimese toitumine ja hügieen kui tervist hoidev tegevus;

Loe edasi

1.-3. klass
PÕK, murakamärgis

Seenenädala raames (ainult septembris) tuntumate seeneliikidega tutvumine ja nende võrdlemine. Kübarseente viljakehade ehitus, uurimine luubi ja mikroskoobiga;

Loe edasi

1.-3. klass
murakamärgis

Läbi õppemängu taimeliikidega tutvumine, taime ehitus, kuidas taimi korjata ja kuivatada lehti. Taimelehtedega pildi trükkimine;

Loe edasi

1.-3. klass
PÕK, murakamärgis

Tutvumine erinevate elusorganismide kogude ja kollektsioonidega, elusorganismide elupaigad ja elutegevus, ühised omadused ja mitmekesisus, liikide määramine;

Loe edasi

1.–3. klass, 4.–6. klass
PÕK, murakamärgis

Tiigielustiku uurimine (toimub ainult kevadel) – veeloomade ja taimede kogumine, nende välisehituse ja eluviisi uurimine, liikide määramine;

Loe edasi

1.-3. klass
PÕK, murakamärgis

Läbi planetaariumi 360-kraadise visuaalse õppeprogrammi ja õppemängu uuritakse ning selgitatakse meie päikesesüsteemi, võrreldakse planeetide suurusi;

Loe edasi

1.-3. klass
murakamärgis

Õpilased saavad proovida kuidas panna seeme mulda kasvama, uurida kuidas sellest kasvab taim ja läbi praktiliste tegevuste võrrelda taimede erinevusi;

Loe edasi

4.-6. klass
PÕK, murakamärgis

Eesti maavarade tundmaõppimine loodus- maja kogude näitel (kivimid, maavarade ja toodete näidised jm): taastuvad- ja taastumatud loodusvarad, nende kaitse ning maavarade kasutamine meie igapäevaelus;

Loe edasi

4.-6. klass
PÕK

Mikroskoobi tööpõhimõtted, valmispreparaatide vaatlemine ja erinevate rakkude võrdlus;

Loe edasi

Soovituslik 6. klass
PÕK, murakamärgis

Muld kui elukeskkond: teke ja areng, koostis, mullaorganismide uurimine mikroskoobiga, vee liikumine mullas, mulla roll aineringes;

Loe edasi

Soovituslik 6. klass
PÕK, murakamärgis

Soo kui elukeskkond, turbasambla ehitus ja omadused, turbasamblast preparaadi valmistamine ja mikroskoobiga uurimine;

Loe edasi

Soovituslik 5. klass
PÕK, murakamärgis

Vesi kui elukeskkond ja loodusvara: veeringe, vee puhastumine looduses, reovee puhastamise näitlikustamine (setitamine, filtreerimine jne);

Loe edasi

4.-6. klass
PÕK, murakamärgis

Elutingimused Pärnu jõe alamjooksul, jõe vee parameetrite mõõtmine, tutvumine jõe linnustiku, taimestiku ja loomastikuga;

Loe edasi

5.-6. klass, 7.-9. klass
PÕK, murakamärgis

Õppekäik Pärnu rannas: rannaniitude kujunemine ja hooldamine, kaitsealade vajalikkus. Kohalike võõrliikidega tutvumine ja Pärnu lahe soolsuse määramine;

Loe edasi

4.–6. klass

Õppeprogramm toimub Luitemaal. Tutvumine metsa ja rannaniidu ökosüsteemidega: mullastik, elustik, aineringed, inimmõju;

Loe edasi

Soovituslik 4. klass
PÕK, murakamärgis

Videoloeng ja arutelu planetaariumis „Päikese liikumine, varjutused, sodiaagiringid“; Päikese uurimismeetodid, päikeseenergia kasutus, Päikese vaatlused päikeseteleskoobiga või interneti vahendusel;

Loe edasi

4.-6. klass
PÕK, murakamärgis

Põnev ülevaade Päikesesüsteemist kui tervikust, asetades rõhu planeetidele kui Päikesesüsteemi kõige mitmekesisematele objektidele ning kinnistades teadmisi läbi praktilise, interaktiivse ja lõbusa õppe;

Loe edasi

4.-6. klass
murakamärgis

Õppeprogrammi eesmärk on anda visuaalne ja praktiline ülevaade Päikesest kui tähest ning samas kui planeedi Maa ja inimkonna kõige olulisemast taevakehast;

Loe edasi

4.-9. klass
PÕK, murakamärgis

Tiik kui elukeskkond (viiakse läbi ainult kevadel), veeloomade ja taimede kogumine, elustiku määramine, veetemperatuuri, hapnikusisalduse ja läbipaistvuse määramine, tiigi seisundi hindamine elustiku alusel;

Loe edasi

7.-9. klass, gümnaasium
PÕK

Eesti imetajate süstemaatika ja bioloogiline mitmekesisus, hammaste tüübid ja toitumine, toitumise seos hammastega;

Loe edasi

Soovituslik 9. klass
PÕK, murakamärgis

Eesti olulisemad kivimid, nende omadused ja kasutusalad, näidiste võrdlemine, kivimite rühmitamine tekke järgi, geoloogilise läbilõike koostamine;

Loe edasi

Soovituslik 7. klass, sobib 7.–9. klass
murakamärgis

Pinnamoe kujutamine topograafilisel kaardil ja selle 3D mudel. „Käed-külge” praktikum interaktiivse liivakastiga;

Loe edasi

7.-9. klass
murakamärgis

Putukate areng, morfoloogia, levik, putukate määramine ja süstematiseerimine, Eestis levinumad putukad ja nende bioloogia,
töö binokulaariga;

Loe edasi

7.-9. klass
PÕK, murakamärgis

Kala välised kohastumused eluks vees, kala prepareerimine, siseorganite vaatlemine ja nende ülesanded, kala siseehituse seosed veekeskkonnaga;

Loe edasi

7.-9. klass
PÕK, murakamärgis

Kivimirühmad ja nende tekketingimused, kivimite jaotamine näitlike materjalide alusel, kivimiringe seostamine Maa siseehituse ja kivimeid muutvate teguritega;

Loe edasi

7.–9. klass, gümnaasium
PÕK, murakamärgis

Ülevaade elu arengust Maal geokronoloogilise tabeli abil, Eestis leiduvad fossiilid ja nende määramine;

Loe edasi

7.-9. klass
murakamärgis

Limuste klassifikatsioon ja mitmekesisus, limuse koja sise- ja välisehitus, võõrliigid, limuste määramine välistunnuste alusel;

Loe edasi

7.-9. klass
PÕK, murakamärgis

Tähtsamad lülijalgsete rühmad ja nende eristamistunnused, lülijalgsete välisehituse võrdlus ja uurimine näidiste abil;

Loe edasi

Soovituslik 8. klass
PÕK, murakamärgis

Taime- ja loomaraku erinevus, taimeraku organellid ja nende ülesanded, preparaatide valmistamine, mikroskoobi käsitsemine;

Loe edasi

Soovituslik 8. klass
PÕK, murakamärgis

Seente tähtsus looduses ja inimesele, tähtsamad seenerühmad, preparaatide valmistamine ja uurimine mikroskoobiga;

Loe edasi

Soovituslik 8. ja 9. klass
PÕK, murakamärgis

Taime-, looma-, seene- ja bakteriraku võrdlemine ja vaatlemine mikroskoobiga, preparaatide uurimine ning valmistamine;

Loe edasi

7.–9. klass
PÕK, murakamärgis

Marsruudi läbimine kompassi ja kaardi abil kasutades GPS seadet. GPS ja kompassi tööpõhimõtted, asimuudi määramine, geograafilised koordinaadid;

Loe edasi

Soovituslik 8. klass
PÕK, murakamärgis

Selgrootute rühmade peamised tunnused ja nende tähtsus looduses, selgrootute jaotamine rühmadesse näidiste järgi ja võrdlemine;

Loe edasi

Soovituslik 7. klass
PÕK, murakamärgis

Selgroogsete rühmade tunnused, tähtsamate selgroogsete rühmade võrdlemine näidiste järgi ja nende tähtsus looduses;

Loe edasi

7.–9. klass, gümnaasium
PÕK, murakamärgis

Planetaariumi visuaalne programm inimese kui terviku toimimise uurimine ja vaatlemine. Inimese anatoomia praktikum;

Loe edasi

7.–9. klass
PÕK, murakamärgis

Planetaariumi visuaalne programm (360 kraadi) „Maa kliima, selle erinevused ja kujunemise põhjused”. Praktikum: orienteerumine kaardi ja kompassiga, andmete lugemine erinevatelt kaartidelt, asimuudi ja nurga määramine;

Loe edasi

7.-9. klass, gümnaasium
PÕK, murakamärgis

GPS süsteemi tööpõhimõtted. Õpperaja läbimine GPS seadmete abil, tutvutakse Pärnu ranna ja lahe omapäradega;

Loe edasi

7.-9. klass
PÕK

Maakera loodusvööndid kui erinevate tingimustega elukeskkonnad, nende iseloomustamine kliima, taimkatte ja loomastiku abil. Programm viiakse läbi planetaariumis ja ka Loodusmaja loodusvööndite õpperajal;

Loe edasi

7.-9. klass, gümnaasium
PÕK

Aine protsendilise sisalduse määramine lahuse tiheduse järgi, lahuse keskkonna määramine ja selle muutmine, reaktsiooni toimumise määramine, soolade valmistamine;

Loe edasi

7.–9. klass, gümnaasium
PÕK, murakamärgis

Keemilise reaktsiooni tunnused, looduslike objektide keemilise koostise uurimine, lahused, taimede keemiline koostis;

Loe edasi

Soovituslik 8. klass
PÕK, murakamärgis

Tuntumate metallide näidiste vaatlemine ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine, metallide tiheduse määramine ja reageerimine veega, leekreaktsioon;

Loe edasi

7.–9. klass
PÕK, murakamärgis

Planetaariumi visuaalne programm (360 kraadi) „Elementide ja ainete ruumiline kujutamine” ja nende uurimine, molekulmudelite kokku panemine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, tundmatu elemendi tuvastamine keemialaboris;

Loe edasi

7.–9. klass, gümnaasium
PÕK, murakamärgis

Tänapäeval tuntud 118-st elemendist on enamus metallid. Õpilased tutvuvad metalide iseloomulike omadustega ja võrdlevad metallide füüsikalisi omadusi vaadeldes tuntumate metallide näidiseid, hindavad selle põhjal nende sulamite rakendamise võimalusi igapäevaelus;

Loe edasi

7.-9. klass
PÕK, murakamärgis

Vesi kui elukeskkond ja uurimisobjekt: veeproovide uurimine ja omaduste vaatlemine keemialaboris;

Loe edasi

7.–9. klass
PÕK

Virtuaalsete vaatluste võimaluste uurimine internetis, tähistaeva vaatlus ja seoste loomine IKT taevakaartide ja reaalse tähistaeva vahel;

Loe edasi

7.–9. klass
PÕK, murakamärgis

Videoloeng planetaariumis „Elamine kosmoselaevas“, kosmosetehnika alused ja planetaariumi programmide kasutamine satelliitide asukoha määramiseks ja kasutamine igapäevaelus;

Loe edasi

7.-9. klass
PÕK, murakamärgis

Selles programmis tutvustatakse ning iseloomustatakse tähti kui füüsilisi kehasid ja Universumi olulisemaid taevakehi ning seotakse saadud teadmised tähtede tähtsusega inimkonnale, hõlmates sealjuures ka mikromaailma;

Loe edasi

7.-9. klass, gümnaasium
PÕK, murakamärgis

Programmi eesmärk on anda ülevaade eksoplaneetidest kui hetkel astronoomia ühest aktuaalsemast ja olulisemast uurimisvaldkonnast;

Loe edasi

Gümnaasium
murakamärgis

Praktikum: preparaatide valmistamine ja vaatlemine, klorofülli eraldamine, transpiratsiooni vaatlemine, hingamise tõestamine;

Loe edasi

Gümnaasium
murakamärgis

Videoloeng planetaariumis „Universumi suuremastaabiline struktuur“. Läbivad teemad: Galaktikate liigid, Linnutee galaktika (ehitus, meie asukoht) ja teised dimensioonid;

Loe edasi

7. klass
PÕK

Mikroskoobi ja raku  tundmaõppimise praktikum. Mikroskoobi ehituse tundma õppimine, 
rakkude prepareerimine;
rakkude vaatlemine mikroskoobiga;
rakkude võrdlemine esitluse vaatamisel;

Loe edasi