Õppeprogramme pakume kolmes erinevas asukohas: Pernova Loodusmajas, Pernova Tehnikamajas ning Pernova Skatepargis.

PÕK- programm on ülelinnaline huvikoolide, üldhariduskoolide ja linna territooriumil tegutsevate asutuste koostööprogramm, mille eesmärgiks on lõimida formaalset ja mitteformaalset õpet, kaasates sellesse protsessi erinevaid koostööpartnereid, kes soovivad kaasa lüüa kooliõppekava rikastamisel ja aitavad luua mitmekülgseid võimalusi õppimiseks. Selle abil saavad Pärnu linna õpilased omavalitsuse rahastuse abil käia erinevates õppekeskustes üle Pärnu, kus viiakse läbi erinevaid tegevusi, erinevates keskkondades ja õpitakse erinevate oma ala asjatundjate käe all.

Pernova Hariduskeskust tunnustati Koostöö Keskkonnakäpp 2023 auhinnaga

KIK toetab põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma õpilaste osalemist aktiivõppeprogrammides. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmist toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Alates aastast 2019 annab Eesti Keskkonnahariduse Ühing välja kvaliteedi märki MURAKAS

Pernova keskkonnahariduslike õppeprogrammide valik on lai ja mitmekesine, nüüd aitab programmide seast teadlikumaid valikuid teha Eesti Keskkonnahariduse ekspertide hinnatud programmide Muraka märgistus. See on läbimõeldud programm – selline märgis näitab, et programm on igakülgselt läbi mõeldud ning õpilaste õppekäiguks hästi ette valmistatud. 

Õppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi hindamine viiakse läbi Eesti keskkonnahariduse ekspertide koostöös valminud juhendi alusel. Hindamise viivad läbi Eesti Keskkonnahariduse Ühingu vastava koolituse läbinud eksperdid. 

Märgis on välja töötatud koostöös EV Keskkonnaministeeriumi ja EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga vastavalt Eesti keskkonnahariduse ja –teadlikkuse tegevuskavale 2018-2022. Märgise tutvustuse leiab aadressilt:  https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis

Eesti Keskkonnahariduse Ühing tõendab, et Pernova Hariduskeskuse 67-le õppeprogrammile on  välja antud keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendavat märgist „Läbimõeldud programm“.

Dokumentidega tutvuda saab siin.